CSTB Izstāde 2015.

SIA «VOXELL BALTIC» 2015. gada 5. augustā ir noslēdzis līgumu Nr. L-ĀTA-15-3128 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta «CSTB Izstāde» īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir piedalīšanās starptautiskajā izstādē CSTB, kas norisinās Maskavā (Krievija) no 27. līdz 29. janvārim Crocus Exspo konferenču centrā, lai savā stendā izstādes ietvaros reklamētu savu TV kanālu «Multimania» un slēgtu jaunus līgumus par kanāla izvietošanu Baltijas, Krievijas un NVS valstu kabeļoperatoru piedāvātajās TV programmu paketēs. Lai pēc iespējas sekmīgāk attīstītu Televīzijas kanāla «Multimania» zīmolu un piesaistītu kanālam iespējami lielāku pastāvīgo gala lietotāju (abonentu) skaitu, ļoti svarīga ir regulāra piedalīšanās lielākajās, ar TV nozari saistītajās izstādēs, semināros un konferencēs. Mūsdienu mēdiju tirgus, un ar to saistītie konkurences apstākļi, liek TV kanāliem, un jo īpaši, kanāliem ar šauri segmentētu saturu, (kanāla «Multimania» definētā auditorija ir bērni, vecuma grupā no 2-12 gadiem) veikt virkni darbību, kas saistītas ar tiešiem un netiešiem mārketinga pasākumiem, tādā veidā nodrošinot pozitīvu attīstību un tirgspēju. Nepiedalīšanās šādos nozares pasākumos, var pamatīgi ietekmēt TV kanāla sekmīgu darbību gan īstermiņā, gan ilgtermiņā.

Mēdiju tirgus diktē nepieciešamību vismaz reizi divos gados atjaunot TV kanālu audiovizuālo, grafisko noformējumu (dizainu), tādēļ pirms piedalīšanās iepriekš minētajā izstādē, esam veikuši virkni darbību, kas nepieciešamas lai kanāls «Multimania» tiktu pie jauna audiovizuālā noformējuma, kas atbilst mūsdienu TV vizuālās estētikas standartiem un prasībām.

Nepieciešamību piedalīties ārējā mārketinga aktivitātē lielā mērā nosaka vairāki faktori:

  1. Šauri segmentēts televīzijas kanāls («Multimania» definētā auditorija ir bērni vecuma grupā no 2-12 gadiem) nevar veiksmīgi darboties salīdzinoši nelielos tirgos, ka tas ir Latvijas Republikas teritorijā. Lai iegūtu finanšu resursus, kas nepieciešami lai attīstītu kanālu un iegādātos nepieciešamos programmu produktus, ir jāmeklē veidi kā realizēt TV kanāla translāciju iespējami lielākos tirgos.
  2. Šāda mēroga izstādes apmeklē ļoti liels skaits potenciālo sadarbības partneru no daudzām valstīm, kurās esam plānojuši izvērst savu pamatdarbību, t. i. TV kanāla «Multimania» translāciju.
  3. Izstādi apmeklē arī liels daudzums akreditēto žurnālistu no mēdijiem iepriekš minētajas valstīs, kas savukārt nodrošina publicitāti mūsu aktivitātēm, kā arī atpazīstamību šajos konkrēto mēdīju pārstāvētajos tirgos.
  4. Iespēja izstādes ietvaros apmeklēt citu dalībnieku stendus un konferences, nepastarpināti iegūstot informāciju par jaunajām mēdiju izplatīšanas tehnoloģijām un skatītajiem pievilcīgu programmu produktu veidošanas novitātēm.

Dalība ārējā mārketinga aktivitātē vistiešākajā veidā veicina kanāla pārdošanu kabeļtelevīzijas operatoriem, jo izstādes ietvaros tie bez starpniekiem, tiešā kontaktā iegūst visplašāko nepieciešamo informāciju par konkrēto TV kanālu, kā arī risina sarunas par iespējamo cenu, termiņiem un noteikumiem, kas savukārt ļauj turpat izstādes laikā noslēgt sadarbības līgumu par TV kanāla ievietošanu kabeļtelevīzijas operatora maksas programmu paketēs.

Primārie mērķi būtu: izplatīt kanālu «Multimania» iespējami plašākā tirgus daļā (visās augstāk minētajās teritorijās).

Sekundārie mērķi būtu: Izstādes ietvaros reklamēt un veicot programmu raidtiesību licenču nepastarpinātu tālākpārdošanu, izplatīt Latvijas un Eiropas animāciju audiovizuālo darbu veidotāju produktus, kas nākotnē dotu nopietnu finansiālu atbalstu Latvijas un Eiropas iesaistītajiem uzņēmumiem.

Projekta unikalitāti apstiprina fakts, ka šobrīd praktiski esam vienīgais Latvijā veidotais TV kanāls, kas ar savu stendu piedalās šajā izstādē. Mūsuprāt tā ir vienreizēja iespēja ne tikai mūsu kompānijas veidotajam kanālam, bet arī citiem šajā nozarē strādājošajiem, piekļūt ievērojami lielākiem tirgiem un izmantojot mūsu valsts intelektuālos resursus un labās zināšanas, radīt stabilu eksporta nišu. Ir zināms, ka lai veidotu sekmīgi funkcionējošu TV kanālu (jo īpaši šauri segmentētu) ir nepieciešama auditorija, kas mērāma miljonos skatītāju. Piedalīšanās šāda ranga izstādēs to pilnā mērā arī nodrošina.Eiropas Reģionālās attīstības fonds — Ieguldījums tavā nākotnē!

Яндекс.Метрика